ค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่
เลือกรายการ หรือใส่คำที่ต้องการค้นหา

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอ และมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

"I2-SMART"

  • I = Innovation (สร้างนวัตกรรม)
  • I = Integration (ทำงานแบบบูรณาการ)
  • S = Standard (สร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
  • M = Mastery (การทำงานอย่างมืออาชีพ)
  • A = Agility (ความคล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
  • R = Responsibility (มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ)
  • T = Teamwork (มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน)

ติดต่อกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ที่อยู่: 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: (Call Center) 0-2653-4444

E-mail: itcenter5@dld.go.th

พิกัดที่ตั้ง: 13.7555278, 100.5337581

LINE OA: https://lin.ee/4uZSAjz
หรือ ค้นหาได้ที่ id "@dldthailand"

ติดต่อกรมปศุสัตว์

โปรดระบุชื่อของท่าน

โปรดระบุเรื่องที่จะติดต่อ

โปรดระบุข้อความที่ต้องการติดต่อ

ส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว

ขออภัยไม่สามารถส่งข้อความได้

วิดีโอประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายงาน/สถิติ
ข่าวสาร
รายละเอียดพิกัด